A poetic expression

16. points about the dramatic Mask

Den dramatiske Masken, et poetisk uttrykk

The dramatic Mask, a poetic expression

1. Den dramatiske Maske, er som de gamle fortellingene, de fortelles her og nå, men bærer fortiden inn i nåtiden.

1. The dramatic Mask is, as the old stories, they are told here and now, but carrying the past into the present.

 2. Den dramatiske Maske gir den nødvendige distanse til egenforståelse ved å stimulere vårt med-skapende.

2. The dramatic Mask provides the necessary distance to their own understanding by stimulating our co-creative.

 3. Den dramatiske Maske vekker vår indre billedverden, en billedverden som tilhører søvnen.

 3.The dramatic Mask awakens our inner pictorial world, a pictorial world belongs to the sleep.

4. Den dramatiske Maske krever konkret handling. At den speiler sider av «sjelen» er bare et resultat av dette.

 4. The dramatic Mask requires concrete action. That it reflects aspects of the "soul" is simply a result of this.

 5. Den dramatiske Maske er som menneskets egen maske, den bærer flere masker i en og samme.

 5. The dramatic Mask is like man's own mask, it carries several masks in one and the same.

 6. Den dramatiske Maske har i europeisk tradisjon sine røtter i den hellenske kultur, hvor munnen var formet som et talerør. Et åndelig talerør. Med sitt tragiske og komiske, skulle den speile menneske, guder og halvguders karakter; deres persona.

 6. The dramatic Mask in European tradition rooted in the Hellenic culture, where the mouth was shaped like a mouthpiece. A spiritual mouthpiece. With its tragic and comical, it should reflect human, gods and demi-god character; their persona.

 7.Den dramatiske Maske enten den er komisk eller tragisk, må den forstås som et konkret abstrakt, ikke-naturalistisk kunstuttrykk, ment for å gi publikum en annen forståelse, og en annen opplevelse av den dramatiske fortellingen.

7. The dramatic Mask whether it is comic or tragic it must be understood as a concrete abstract non-naturalistic, artistic expressions, intended to give the audience a different understanding and a different experience of the dramatic narrative. 

8. Den dramatiske Maske uttrykker vår egen mytiske natur.

8. The dramatic Mask expressing our own mythical nature

 9. Den dramatiske Maske, gjennom pulsbaserte ur-rytmer speiler den vår indre naturs forståelse av liv død liv rytmen. 

9. The dramatic Mask, through pulse based primeval rhythms reflect it our inner nature's understanding of life death life rhythm.

 10. Den dramatiske Maske er en kunstnerisk tolkning; en konkretisering av bestemte trekk ved karakterens ”sjel”.

10. The dramatic Mask is an artistic interpretation; exemplifies the specific features of the character's "soul".

11. Den dramatiske Maske har som mål: å kommunisere med skuespiller, med medspillerne og med publikum.

11. The dramatic Mask aims to communicate with the actor, with fellow players and the audience.

12. Den dramatiske Maske vekker maskespillerens intra subjektive scene i sin gestalting av karakteren.

12. The dramatic Mask evokes mask player's intra subjective stage in its gestalting of the character.

 13. Den dramatiske Maske er et uttrykksinstrument for rollekarakterens iboende.

 13. The dramatic Mask is an expresiv instrument for the character's inherent.

 14. Den dramatiske Maske er litterær, da den er et produkt av den dramatiske teksten.

 14. The dramatic Mask is literary, since it is a product of the dramatic text.

 15. Den dramatiske Maske søker å uttrykke det uuttalte; det som ligger

bak ordene, og mellom linjene.

15. The dramatic Mask seeks to express the unexpressed; what lies

behind the words, and between the lines.

 16. Den dramatiske Maske, utenat den blir tatt i besittelse, vil den bare være et objekt, et relieff, som ikke får uttrykt annet enn sitt billedlige.

16. The dramatic Mask, without being taken in possession, it will only be an object, a relief, that don't get expressed other than their pictorial.

Tom Berre